جستجو
پيوندهاي مفيد
دانلودها
تبليغات

دستورالعمل های ایمنی در واحد های صنعتی

1-      ضایعات غیر قابل استفاده را باید مرتباً جمع آوری و در مخازن مناسب با پوشش فلزی نگهداری وبه موقع نسبت به تخلیه مستمر وخروج آنها از محیط کارخانه اقدام نمود.
2-      نحوه نگهداری ضایعات می تواند بعنوان عامل ایجاد وگسترش حریق نقش مهمی ایفا نموده ودر شرایط خاص خود به خود آتش سوزی ضایعات را باعث شود .لذا جهت پیش گیری از چنین مواردی باید ضایعات قابل اشتعال را دسته بندی نموده وبرای هریک انباری مستقل ودور از سایر تاسیسات در نظر گرفت و با رعایت کامل اصول انبارداری آنها را نگهداری نمود .
3-      در مواردی که ضایعات در هوای آزاد سوزانده میشوند این عمل نباید در نزدیکی ساختمانها، درختان وتاسیسات کارخانه صورت گیرد وحتما خاکستر نیز خاموش گردد .
4-      جوشکاری یا برشکاری مخازنی که قبلا حاوی مایعات قابل اشتغال بوده اند ممکن است سبب انفجار ویا حریق مخازن مزبور گردد این حوادث حتی اگر تلفات جانی هم نداشته باشد میتواند باعث بروز جراحات جسمی بسیار سخته وخسارات مالی شوند لذا برای پیشگیری از چنین اتفاقی توصیه می شودقبل ازشروع جوشکاری برش مخازن وظروف مختلف کلیه مایعات وبخارات قابل اشتعال از آن خارج گردد.
5-      از انجام هرگونه عملیات جوشکاری در داخل سالن وانبار ودر کنار منابع سوخت خودداری شود .
6-      در زمان مخلوط کردن رنگ با حلال های قابل اشتعال باید ظروف پلاستیکی محتوی رنگ درون ظروف فلزی متناسب با حجم مایع قرار گیرد تا در صورت بروز حریق یا سوراخ شدن ظرف پلاستیکی از انتشار مایع قابل اشتعال در کف کارگاه جلوگیری به عمل آمده واطفاءآن به سهولت انجام شود .
7-      برای جابجایی حلالها مایعات سریع الاشتعال بخصوص تینر وبنزین باید از ظروف فلزی استفاده شود .
8-      نگهداری مایعات قابل اشتعال فقط به میزان مصرف روزانه در محل مجاز می باشد .
9-      در صورت نیاز به نگهداری مایعات قابل اشتعال باید هر مخزن دور از منابع حرارتی ودر مکانی مناسب بصورت مدفون در زمین یا محصور شده بوسیله دیوار با تعبیه چاه اضطراری به اندازه حجم مخزن باشد .
10-  به منظور جلوگیری از سرریز شدن احتمالی اسید وآب باطری باید باطری ها درون تشک مناسب قرار گرفته واز هر وسیله اتش زا دور نگه داشته شوند .
11-   شبکه حاوی مواد در انبار ومحوطه باید برروی پالت فلزی نگداری شود تا در مواقع اضطراری بتوان توسط لیفتراک سریعا ًعملیات جابجایی را انجام داد.
12-  نگهداری مواد رنگی وحلال های مربوطه باید با استفاده از ظروف فلزی انجام شود .
13-  رعایت اصول نظم وانضباط در محل کار ونظافت محیط وسرویس به موقع دستگاههانقش بسیار مهمی در پیشگیری از بروز حریق ایفا می نماید بدین لحاظ ضروری است کف ومحیط محل از کالاهای اضافی ،لوازم مستعمل ، ضایعات وآلودگیها ،مستمراًپاکسازی و ضایعات در ظروف در دارجمع آوری وقبل از اتمام شیفت کاری منتقل گردند .
14-  پساب وضایعات مواد شیمیایی ابتدا باید خنثی وسپس با رعایت دقیق موارد ایمنی  و بهداشتی دفع گردد .
15-  روشنایی های التهابی پرمصرف جمع آوری وبرای تامین نور محیط ترجیحا از روشناییهای فلورسنت استفاده شود.
16-  روشنای های محل باید دارای قاب وحفاظ ایمنی باشند .
17-  فیوز های برق باید متناسب باآمپر مصرفی واز نوع اتوماتیک حساس انتخاب ونصب شوند.
18-  از گرفتن انشعابات فرعی برای مصارف متفرقه وپراکندگی در شبکه برق خودداری شود.
19-  حریم تابلوهای برق باید عاری از هرگونه کالا ضایعات ومواد قابل اشتعال باشد .
20-  سطح زمین جلوی تابلوی اصلی برق باید بوسیله کفپوش لاستیکی به ضخامت حداقل 6میلیمتر وبه ابعاد لازم مفروش گردد.
21-  جریان برق محل به هنگام پایان کار روزانه یا عدم کارکرد وایام تعطیل از تابلو اصلی قطع گردد.
22-  کانالهای زمینی کابل های برق در تمامی قسمتها باید هرماه یکبار از آلودگی ها پاکسازی وبرای از بین بردن حیوانات موزی هر سه ماه یکبار سم پاشی شوند .
23-  لازم است محل به تجهیزات برق گیر مجهز گردد.
24-  محل به ژنراتوربرق اضطراری مجهز گردد.
25-  اجزاءشبکه برق باید ازنوع ضد جرقه وانفجار باشند .
26-  دیوار جداکننده قابل اشتعال جمع آوری وبه جای آن از مصالح غیر قابل اشتعال برای جداسازی استفاده شود .
27-  نظر به این که اکسیژن تحت فشار درتماس با روغن ها حتی بدون ایجاد جرقه تولید انفجار خود به خود می نماید بایستی ضمن اینکه مخزن آن در مکانی مناسب وبه دور از مخازن سوخت وسایر سیلندرهای گاز به ویژه استیلن نگهداری شود .
درهیچ یک از آلات وادوات دستگاهها ویا سیلندرهای اکسیژن نباید روغن ،گریس ویا مواد نفتی بکار رود ویا با دست ودستکش ولباس آغشته به روغن تماس داده شود .
28-  برای باز وبسته کردن شیر سیلندر های گاز تنها از فشار دست استفاده شود واز وارد آوردن ضربه چکش واشیا فلزی به شیر سیلندر ها جدا خودداری شود .
29-  سیلندرهای گاز تحت فشار از قبیل اکسیژن،استیلن ، آرگون ،ازت ،هوای فشرده ،گاز کربنیک ،آمونیلک ،بوتان وپروپان باید در خارج از کارگاه وانبار نگهداری وفقط به اندازه مورد نیاز مصرف روزانه را به داخل انتقال داده شود .
30-  سیلندر های گاز تحت فشار (پر وخالی باید در انباری مستقل ومجزا که مصون از عوارض جوی وتابش مستقیم آفتاب باشد وبه دور از هرگونه تاسیسات نگهداری شود .سیلندر ها در انبار بطور قائم در جای خود روی پایه قرار داده شوند ویا با زنجیر یا تسمه مهار گردند .هیچ گاه سیلندر را نباید روی زمین خوابانید
31-  تمامی سیلندر های گاز باید به کلاهک محافظ مجهز باشند
32-  سیلندر های گاز نباید در معرض عوارض جوی شدید وصدمات مکانیکی قرار گیرند
33-  بین سیلندر های اکسیژن واستیلن باید فاصله حداقل به میزان 30 متر وجود داشته وبا دیوار آجری از یکدیگر جدا شوند به نحوی که احتمال گاز اکسیژن واستیلن به یکدیگر وجود نداشته باشد
34-  لازم است به جای استفاده از چند سیلندر گاز مایع ،از سیستم سانترال گاز طبق استاندارد شرکت ملی گاز ایران استفاده شوند
35-  مدارهای تغذیه کننده وسایل گاز سوز توسط افراد آگاه به مسائل ایمنی به جهت اصول اطمینان از عدم نشتی گاز مورد آزمایش قرار گیرند
36-  ایجاد شعله یا استعمال دخانیات در اطراف محل نگهداری سیلندرهای گاز به طور کل ممنوع می باشد .
37-  شیر کلیه سیلندر های خالی باید بسته باشند .
38-  انشعابات فرعی از شبکه لوله کشی گاز گرفته شود  واز هر شیر گاز تنها  یک وسیله گاز سوز با استفاده9 از شیلنگ مخصوص مجهز به بست فلزی مناسب و حداکثر 5/1 متر استفاده نماید.
39-  برق مورد نیاز برای روشنایی مسیرهای خروج باید از منبع بطور مداوم و پیوسته تامین شود  وچنانچه از ژنراتورهای  برق اضطراری استفاده میشود شبکه باید خودکار عمل نموده  و وقفه ایجاد شده  و در ایجاد روشنایی از 10 ثانیه بیشتر نباشد
40-  مسیر راهای خروج  باید به وسیله علائم  مخصوص با طرح  ورنگ متضاد با رنگ محیط وسایر و نشانه ها ،به طوری که به آسانی قابل  رویت باشد مشخص شوند.
41-  مسیر راههای خروج  وراه پله  اضطراری  و جلو درب ها باید همیشه باز  و عاری از هر گونه مانع و کالا باشد.
42-  در مواردی  که برای درب ها قفل پیش بینی میشود باید  از نوع ساده انتخاب گردند تا در مواقع  اضطرار باز کردن ان به مهارت  وتلاش خاصی نیاز نداشته باشد.
43-  پله و پلکان  باید به  نرده محافظ مجهز گردد.
44-  جهت مقابله با حریق های عمدی لازم است کلیه منافذ  و پنجره های مشرف به معابر عمومی با تور سیمی ریز بافت پوشش داده شوند.
45-   موتورخانه ،ابدارخانه، اشپزخانه  و کلیه سالنها  بایستی به تهویه مناسب مجهز گردند.
46-   هود و دودکش آبدارخانه بصورت دوره ای  از آلودگی  وچربی پاکسازی شود.
47-  از نگهداری و انبار کالا در موتورخانه  و راهروها جدا پرهیز شود.
48-  فضای داخلی موتورخانه  باید  تحت تهویه الکتریکی یا طبیعی متناسب با حجم محیط قرار گیرد.
49-   اطراف کوره  باید عاری از  هرگونه کالا ،ضایعات  وموارد قابل اشتعال باشد.
50-   درب ورود به اتاق تاسیسات باید از نوع مقاوم در برابر حریق  با امکان ورود هوا از یک سوم زیر آن و پوشش کامل قسمت دو سوم بالای آن باشد.
51-   به منظور حصول اطمینان از سلامت دیگ های بخار ، مقاومت بدنه و سوپاپ های اطمینان باید بصورت دوره ای و مرتب توسط متخصصین صلاحیت دار تست و کنترل شده و نتایج مربوطه در کارت مخصوص ثبت گردد.
52-   جهت راهنمایی در مواقع اضطرار لازم است نقشه کامل انبار  و تاسیسات کارخانه در قسمت نگهبانی و آتش نشانی مستقر  در محل نگهداری شود.
53-   از بکار بردن وسایل گرمازای (شعله عریان) و هیتر برقی احتراز شود  وجهت تامین گرمایی محیط از وسایل گرمازای استاندارد  و در صورت امکان ترجیحا سیستم  حرارت  مرکزی استفاده شود. در صورت بهره برداری  از بخاری رعایت فاصله مناسب  از موارد قابل اشتعال  و نصب  لوله دودکش به همراه کلاعک مربوطه الزامی است.
54-   از تعمیر اتومبیل  و شستشوی لوازم خودرو  با مشتقات نفتی در پارکینگ پرهیز شود.
55-   لیفتراک ها باید ترجیها از نوع برقی بوده  در غیر اینصورت  اگزوز لیفتراک های دیزلی باید مجهز به فیلتر  جرقه گیر باشند.
56-   محیط  وکف باید همیشه تمیز ، مرتب و عاری از هرگونه زباله و ضایعات باشد.
57-   استعمال دخانیات  و ایجاد  هرگونه آتش روباز در محل اکیدا ممنوع است.
58-   کلیه کارکنان  باید به وسائل حفاظتی  شخصی شامل کلاه ، ماسک ، دستکش و..... مجهز گردند.
59-   سقف های کاذب قابل اشتعال  جمع اوری  و به جای ان از پانل های گچی ویا مصالح غیر قابل اشتعال دیگر استفاده شود.
60-   سقف های شیروانی باید  در برابر هدایت و تشعشع حرارتی با عایق مناسب پوشش داده شوند.
61-  با توجه  به اهمیت  نقش آب در اطفاء حریق  لازم است  محل به  شبکه آب اطفاء حریق(بصورت مستقل از آب مصرفی)با استفاده  از منبع ذخیره ای  که متناسب با سطح کارگاه،تاسیسات موجود  در کارخانه و انبار ها و همچنین پمپ متناسب با منبع ذخیره آب مجهز شود.
(مقدار آب منبع ذخیره و پمپ طبق نظریه کارشناس آتش نشانی)
62-   خاموش کننده های دستی باید  با انجام سرویس های مستمر  و به صورت مداوم ،کارایی مطلوب و مطمئن  را دارا بوده  و تعداد و محل نصب  انها  به گونه ای باشد  که همواره پوشش عملیاتی لازم را تامین نمده  ودر مکانهای مشخص و کاملا قابل دسترس باشد.
63-   به منظور مبارزه با حریق های موضعی لازم است به مقدار  لازم خاموش کننده دستی  وچرخدار تهیه و در مکان های مناسب طبق نظریه کارشناس آتش نشانی نصب و مستمر شوند.
64-   پیش بینی و استقرار خاموش کننده چرخدار  از نوع co2و پودری 30کیلوگرمی در مجاورت تاسیسات و موتورخانه الزامیست.
65-  به منظور افزایش ضریب اطمینان و ایمنی بیشتر محل توصیه میگردد از نظرات کارشناسی مجرب و به عنوان مسئول ایمنی استفاده شود.
66-   به منظور افزایش سطح اگاهی و توانایی پرسنل  به ویژه نگهبانان  توصیه میشود نسبت به آموزش  و اخذ گواهینامه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اقدام شود.
67-   سیستم های کشف  و اعلام  و هشدار حریق اتوماتیک و دستی موجود در محل  بایستی  از نوع مناسب ،استندارد و مورد تایید سازمان آتش نشانی  و خدمات ایمنی باشد.
68-   به منظور پیشگیری از مشکلات بعدی،قبل  از اجرای سیستم کشف و اعلام حریق ،لازم است نقشه های طراحی سیستم به تائید  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی برسد.
69-   لازم به ذکر است سیستم های موصوف در دستورالعمل  در صورتی میتوانند موثر واقع شوند که ضمن آموزش نحوه استفاده صحیح  از آن با سرویس و نگهداری اصولی همیشه آماده بکار باشد.
70-  در خاتمه متذکر میگردد حصول ساختار ایمنی نسبی و مطلوب  در کلیه اماکن صنعتی مستلزم اجرای مطلوب تدابیر سه  گانه آموزش ،پیشگیری و اطفا بصورت هماهنگ و به موازات است.

 
 
ورود اعضاء ( ثبت نام )
 
نام كاربري
كلمه عبور
ورود
اطلاعيه ها
تبليغات
شالبافت
Aseman
zari1
chah
تبلیغ
فرم
صفحه اصلي | نقشه سايت | تماس با ما كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد مي باشد
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط سارگون